^powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zgłoś nieobecność

zgloszenie 150x150

System powiadomień

Nadchodzące wydarzenia

18 Cze 2019
Gimnastyka korekcyjna i Spotkanie z Muzyką
...
19 Cze 2019
Gimnastyka korekcyjna
...
21 Cze 2019
Akademia plastyki
...
24 Cze 2019
Zajęcia edukacyjne z pieskami i joga
...
25 Cze 2019
Języka angielski
...
26 Cze 2019
Gimnastyka korekcyjna
...
27 Cze 2019
Języka angielski
...
28 Cze 2019
Akademia plastyki
...

Leki dla dzieci

Drodzy Rodzice przypominamy, że w przedszkolu nie ma możliwości podawania leków dzieciom.

Dziękujemy

 

copyright-trademark-logo

Zasady przyprowadzania oraz odbierania dzieci z Przedszkola

Przyprowadzanie dzieci do Przedszkola

 • do Przedszkola dzieci przyprowadzane są przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez inne dorosłe osoby, pisemnie upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów),
 • osoby przyprowadzające dziecko do Przedszkola zobowiązane są rozebrać dziecko      w szatni, osobiście przekazać dziecko nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej,
 • nauczyciel Przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) bez wiedzy nauczyciela na terenie Przedszkola np. przed budynkiem Przedszkola, w szatni, na korytarzu przed salą zajęć itp.,
 • dzieci powinny być przyprowadzane do Przedszkola do godziny 8.20. lub w każdym innym czasie pracy placówki
 • w przypadku spóźnienia spowodowanego ważną sytuacją życiową, rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do wcześniejszego telefonicznego lub osobistego powiadomienia nauczyciela dziecka.

Odbieranie dzieci z Przedszkola

 • dziecko może być odebrane z Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę pisemnie upoważnioną przez rodziców, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 • odbieranie dzieci odbywa się przez domofon zainstalowany w sali przedszkolnej
 • rodzic (prawny opiekun) lub osoba pisemnie upoważniona przez rodziców (prawnych opiekunów) odbierająca dziecko ma obowiązek poczekać w szatni aż dziecko zostanie przyprowadzone z grupy przez nauczycielkę, pomoc nauczyciela,
 • dziecko pod opieką rodzica (prawnego opiekuna) lub osoby pisemnie upoważnionej przez rodziców (prawnych opiekunów) ubiera się w szatni i opuszcza teren Przedszkola,
 • rodzic (prawny opiekun) lub osoba pisemnie upoważniona przez rodziców (prawnych opiekunów) odbierająca dziecko przebywające w ogrodzie przedszkolnym ma obowiązek wejścia na teren ogrodu i osobistego poinformowania opiekującego się dzieckiem nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka, a następnie po odebraniu dziecka od nauczyciela opuszcza wraz z dzieckiem teren ogrodu,
 • rodzice (prawni opiekunowie) na początku września składają pisemne oświadczenia    o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z Przedszkola,
 • upoważnienie powinno być podpisane przez oboje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, chyba że któreś z nich ma ograniczone prawa rodzicielskie,
 • rodzice (prawni opiekunowie), podpisując upoważnienie, biorą pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie jego powrotu do domu z upoważnioną osobą,
 • rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić w formie pisemnej określoną osobę dorosłą do jednorazowego odebrania dziecka z Przedszkola,
 • telefoniczna prośba rodzica (prawnego opiekuna) bez pisemnego upoważnienia do wydania dziecka nie będzie uwzględniania,
 • upoważnienie jest ważne przez jeden rok,
 • upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane,
 • na prośbę nauczyciela lub innego pracownika Przedszkola osoba odbierająca dziecko z Przedszkola powinna okazać dokument potwierdzający jej tożsamość,
 • osoba odbierająca dziecko z Przedszkola nie może znajdować się pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających lub w innym stanie, uniemożliwiającym zapewnienie dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji pracownik Przedszkola ma prawo nie wydać dziecka i zatrzymać je w placówce do czasu wyjaśnienia sprawy, powiadomić Dyrektora Przedszkola, jak najszybciej skontaktować się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka oraz zawiadomić najbliższą jednostkę policji celem potwierdzenia stanu osoby odbierającej dziecko,
 • życzenie rodziców (prawnych opiekunów) dotyczące nieodbierania dziecka przez jedno z rodziców musi być poświadczone przez stosowne orzeczenie sądowe,
 • osobą upoważnioną do odbierania dziecka z Przedszkola może być tylko osoba pełnoletnia,
 • rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby pisemnie upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów) zobowiązani są do odbioru dziecka
  z Przedszkola najpóźniej do godziny 18.00,
 • dzieci po opuszczeniu Sali nie powinny kilkakrotnie wracać do niej, gdyż zaburzają spokój pozostałych przedszkolaków oraz zakłócają proces dydaktyczny