^powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 NAZWA PRZEDSZKOLA

 §1

1. Przedszkole Niepubliczne „ LWIĄTKO ” – ma siedzibę w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 143. W dalszej części statutu zwane jest „Przedszkolem”.
2. Osobami prowadzącymi Przedszkole Niepubliczne „ LWIĄTKO” są: mgr Joanna Falkiewicz i mgr Joanna Szamocka.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Kurator Oświaty w Bydgoszczy.
4. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu i posiada pieczęć o następującej treści :

Przedszkole Niepubliczne
LWIĄTKO s.c.
Joanna Falkiewicz, Joanna Szamocka
ul. Wojska Polskiego 143
86 – 100 Świecie

5. Przedszkole Niepubliczne stosuje obowiązujące go postanowienia Karty Nauczyciela wymienione w art. 91 b ust. 2 pkt. 2 powołanej K. N. a mianowicie : art. 49 ust. 1, pkt. 2 i 3 , art. 70a, ust, 3,4,6.
6. Niniejszy Statut opracowany został na podstawie art. 84 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty ( Dz. U. Z 2003 r. Nr137, poz. 1304 ze zm.)
7. Statut został nadany przez osoby prowadzące placówkę.
8. Przedszkole Niepubliczne „ LWIĄTKO” zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 15 czerwca 2009 roku pod numerem 1/2009.

 

§2

1. Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 18:30. Istnieje możliwość zmiany godzin pracy w zależności od potrzeb rodziców.
2. Przedszkole złożone jest z trzech oddziałów przy ulicy Wojska Polskiego 143 (siedziba przedszkola ).
3. Przerwa pracy Przedszkola jest ustalana przez właścicieli placówki. Trwa jeden miesiąc ( lipiec lub sierpień ) w zależności od potrzeb rodziców. Istnieje możliwość zniesienia przerwy na rzecz pracy w/w miesiącach ze zmniejszoną liczebnością w tak zwanych grupach łączonych.
4. Przewiduje się posiłki : śniadanie I, II śniadanie, obiad i podwieczorek. W przypadku wydłużenia godzin przebywania dziecka w przedszkolu przewiduje się kolację.
5. Usługi świadczone w Przedszkolu są odpłatne.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 §3

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w zgodzie z Konwencją Praw Dziecka, realizuje zadania ponad podstawę programową MENiS – wspomagając indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego potrzebami i z uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk pedagogicznych, m. in. poprzez:
a. stwarzanie w Przedszkolu przyjaznego dziecku środowiska zapewniającego poczucie przynależności i bezpieczeństwa
b. diagnozę wiedzy, umiejętności i poziomu rozwoju funkcji poznawczych
c. harmonijny rozwój sfery emocjonalnej
d. indywidualny tok wyrównywania dysfunkcji
e. realizację zadań z zakresu wczesnej edukacji
f. stwarzanie warunków do rozwoju kreatywności w różnych obszarach działalności dziecka

 

§4

W celu realizacji zadań – Właściciele Przedszkola organizują dzieciom i ich rodzicom pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną w podległej im placówce. W Przedszkolu Niepublicznym „ LWIĄTKO ” opieka ta realizowana jest poprzez współpracę z :
a. Poradnią Pedagogiczną w Świeciu w zakresie :
badań diagnostyczno–psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych
obserwacji w grupie dzieci z zaburzeniami zachowania i emocjonalnymi
poradnictwa dla rodziny w ramach konsultacji indywidualnych
pedagogizacji rodziców na temat prawidłowości i odchyleń w rozwoju dziecka oraz możliwości korygująco – stymulujących
działalności doradczo – instruktażowej dla nauczycieli
udziału w posiedzeniach Rad Pedagogicznych
b. Ponadto Przedszkole zapewnia konsultacje psychologa, logopedy, pediatry i stomatologa – odpowiedzialnych za realizację zadań określonych przez MENiS z dnia 7. 01. 2003 roku.
c. Korzystanie z pomocy logopedycznej, pedagogicznej, pediatrycznej i stomatologicznej jest dobrowolne i realizowane jest w ramach opłaty stałej, a objęcie nią dzieci odbywa się za zgodą rodziców.

 

§5

Nauczyciele utrzymują kontakt z rodzicami ( opiekunami ) dzieci w celu pełniejszego poznania ich potrzeb rozwojowych i ujednolicenia działań wychowawczych wobec dzieci oraz włączenia rodziny w działalność przedszkola.

 

§6

W Przedszkolu na prośbę rodziców ( opiekunów ) istnieje możliwość zorganizowania – w ramach planu zajęć przedszkolnych – nauki religii. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie dziecka w przedszkolnej nauce religii nie stanowi w żadnej mierze powodu dyskryminacji dziecka przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.

 

§7

Dopuszcza się możliwość korzystania z usług naszego Przedszkola dzieciom różnych narodowości i różnych wyznań, gwarantując :
a. wychowanie w duchu tolerancji;
b. zapewniając opiekę w czasie zajęć, w których nie mogą uczestniczyć ze względu na swą kulturową odrębność – z zastrzeżeniem konieczności pełnej akceptacji przez rodzica ( opiekuna ) warunków w jakich funkcjonuje przedszkole (język, kultura, obyczaje, żywienie, itp.).

 

§8

1. Właściciele przedszkola wraz z kadrą dbają o doskonalenie jakości pracy permanentnie formułując nowe kierunki, cele i zadania do dalszej pracy.
2. Zadania realizowane są w oparciu o zatwierdzoną przez MENiS podstawę programową .

 

§9

1. Dla zachowania ciągłości i skuteczności oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych, przyjmuje się zasadę tożsamości osoby nauczyciela realizującego w / w zadania z tymi samymi dziećmi przez cały czas ich pobytu w przedszkolu.
2. Ze względów organizacyjnych i merytorycznych, dopuszcza się możliwość zmiany nauczyciela w grupie, mimo założeń w pkt. 1.
3. Nauczyciele prowadzą dany oddział w systemie zmianowym.
4. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi przejmuje nauczyciel prowadzący te zajęcia oraz wychowawca grupy.
5. Opiekę nad dziećmi wspomagają pozostali pracownicy Przedszkola, a w szczególności – opiekunka .
6. Wyjścia poza teren ogrodu przedszkolnego i poruszanie się w jego najbliższej okolicy muszą odbywać się z udziałem minimum dwóch osób dorosłych, a fakt wyjścia poza teren musi być przekazany w formie ustnej jednemu z Właścicieli Przedszkola.
7. Udział w wycieczkach poza miasto wymaga wypełnienia karty wycieczki przez nauczyciela.

§10

1. Dzieci winne być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub przez pisemnie przez nich upoważnione osoby dorosłe, gwarantujące dziecku pełne bezpieczeństwo w drodze do domu.
2. Rodzice zobowiązani są wprowadzać dziecko na salę – wyklucza się :
a. pozostawienie samych dzieci przed przedszkolem lub w szatni
b. przyprowadzanie dziecka chorego
c. nie dopuszcza się odbierania dzieci przez nieletnie rodzeństwo, nawet za pisemną zgodą rodziców ( opiekunów )

§11

1. Przedszkole Niepubliczne „LWIĄTKO” zapewnia realizację rocznego przygotowania przedszkolnego zgodnie z decyzją organu prowadzącego – w oddziale 12– o godzinnym.
2. Właściciele przedszkola są zobowiązani do prowadzenia ewidencji dzieci pięcioletnich i sześcioletnich odbywających w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne.
3. Właściciele przedszkola są zobowiązani do końca września każdego roku szkolnego powiadamiać dyrektorów szkół w obwodzie zameldowania dziecka o spełnieniu przez dziecko obowiązku przedszkolnego w tutejszym przedszkolu.

§12

1. Przedszkole Niepubliczne „ LWIĄTKO” nie prowadzi ewaluacji wewnętrznej.

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

 §13

1. Organami Przedszkola są:
a. osoby prowadzące Przedszkole – Dyrektorzy Przedszkola
b. Rada Pedagogiczna
2. Osoby prowadzące organizują warunki do opieki, wychowania i nauczania, a także organizują i prowadzą nadzór, koordynują zgodność realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami Statutu Przedszkola oraz :
a. podejmują zobowiązania majątkowe w imieniu Przedszkola ;
b. zatrudniają i zwalniają pracowników Przedszkola;
c. utrzymują stały kontakt z Kuratorium i Gminą Świecie;
3. Osoby prowadzące mogą same pełnić funkcję Dyrektora lub powierzyć jej pełnienie wybranemu nauczycielowi.

 

§14

W przypadku zatrudnienia nauczyciela na stanowisku Dyrektora Przedszkola ds. spraw pedagogicznych – zatrudnienia dokonuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na umowę zlecenie. Dyrektor Przedszkola zobowiązany jest i uprawniony za zgodą osób prowadzących Przedszkole do:
1. Organizowanie, planowanie i dokumentowanie procesu edukacji.
2. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
3. Planowanie i organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4. Prowadzenie i przewodniczenie Radzie Pedagogicznej.
5. Zbieranie informacji o pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli w poszczególnych grupach wiekowych.
6. Zatwierdzenie i dopuszczenie do użytku w placówce programów wychowania przedszkolnego.
7. Nadzorowanie organizacji i przebiegu imprez przedszkolnych.
8. Współpracowanie z Rodzicami.
9. Realizowaniu założeń i koncepcji przedłożonych przez osoby prowadzące Przedszkole, Kuratorium Oświaty oraz Radę Pedagogiczną.

 

§15

W Przedszkolu tworzy się Radę Pedagogiczną, w skład której wchodzą – osoby prowadzące Przedszkole – Właściciele, Dyrektor, nauczyciele i opiekunki.
Rada przyjmuje kompetencje i zasady działania określone dla niej przez Ustawę o systemie oświaty , a zawarte w Regulaminie Rady Pedagogicznej, które sprowadzają się do następujących kompetencji :
1. Ustalanie pod względem merytorycznym roczne i miesięczne plany pracy Przedszkola, w trakcie roku może nanosić w nim drobne zmiany i poprawki nie zmieniające koncepcji rocznej
2. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
3. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4. Podejmowanie decyzji o wypowiedzeniu umowy w zakresie świadczenia usług edukacyjno – wychowawczych i opiekuńczych.
5. Rada Pedagogiczna może proponować wykłady dla rodziców na wybrane tematy dotyczące metod wychowawczych.

§16

1. Przedszkole Niepubliczne „ LWIĄTKO” nie powołuje Rady Rodziców.

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 §17

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, za wyjątkiem przerwy w okresie wakacji ustalonej przez osoby prowadzące Przedszkole.
2. Przedszkole czynne jest dla dzieci 12 godzin dziennie, od godz. 6:30 do 18:00, od poniedziałku do piątku.
3. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
4. Za zgodą osób prowadzących możliwe jest przyjęcie do Przedszkola dziecka w wieku 2,5 lat, stosownie do wolnych miejsc w oddziale.
5. Przyjęcia dzieci do Przedszkola odbywają się w miesiącu maju.
6. W ciągu roku przyjmuje się dzieci, o ile są wolne miejsca.
7. Podstawą zapisania dziecka do Przedszkola jest wypełnienie Karty zgłoszenia do przedszkola, wpłata wpisowego i zawarcie pisemnej umowy o świadczeniu usług.
8. W przedszkolu dzieci w wieku 5 i 6 lat odbywają roczne przygotowanie przedszkolne.
9. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci, niż liczba miejsc w Przedszkolu , przyjęć dokonuje się na podstawie kolejności zapisania dziecka.

 

§18

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 28.
3. Przedszkole przewidziane jest dla 75 dzieci zgrupowanych w 3 oddziałach.
4. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez osoby prowadzące Przedszkole.
5. Ramowy rozkład dnia zostaje podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej.
6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad oddziałami, ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
7. W szczególnych przypadkach osoby prowadzące Przedszkole mogą zmienić organizacje dnia, o czym na tablicy ogłoszeń informują rodziców.
8. W Przedszkolu prowadzi się także zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców ( opiekunów ) w ramach czesnego.
9. Propozycje w tym zakresie zgłaszają rodzicom osoby prowadzące Przedszkole.
10. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi :
a. z dziećmi 3 – 4 letnimi około 15 – 20 minut
b. z dziećmi 5 – 6 letnimi około 30 – 35 minut
11. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają przepisy ogólne i wewnętrzne.
12. W okresie ferii szkolnych lub wakacji przy zmniejszonej liczbie dzieci w Przedszkolu, dopuszcza się zmniejszenie ilości oddziałów przez łączenie grup wiekowych.

 

§19

1. Koszty działalności Przedszkola pokrywane są :
a. z opłat rodziców ( opiekunów ) dzieci uczęszczających do Przedszkola
b. wpisowego wpłacanego po zakwalifikowaniu dziecka przyjętego do Przedszkola, jednorazowo nie podlegającemu zwrotowi dziecka przyjętego do przedszkola – wysokość i zasady płatności wpisowego określają osoby prowadzące.
c. z dotacji z budżetu gminy Świecie tj. z środków przekazywanych zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty.
d. z środków przekazywanych w formie darowizny na rzecz Przedszkola
e. z środków unijnych ( w formułach rzeczowych, finansowych, szkoleniowych.
2. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców ( opiekunów ).
3. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez osoby prowadzące Przedszkole w oparciu o przeprowadzoną kalkulację kosztów.
4. Odpłatność za usługi świadczone przez Przedszkole obejmuje w szczególności koszty związane z opieką i wychowaniem oraz wyżywieniem dziecka w Przedszkolu. Ustalana jest przez osoby prowadzące Przedszkole.
5. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy Przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki dziennej.

 

§ 20

1. Wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na warunkach i przez firmę ubezpieczeniową wybraną przez osoby prowadzące Przedszkole.
2. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb zakładu kształcenia nauczycieli lub innych instytucji oświatowych. Zgodę na realizację praktyk wyrażają osoby prowadzące Przedszkole.

 

§ 21

W Przedszkolu obowiązują następujące zasady pracy, które są podstawą tworzenia właściwej i sprzyjającej rozwojowi dzieci atmosfery – pomiędzy rodzicami a nauczycielami :
1. Informacje, uwagi, prośby związane z opieką nad dzieckiem prosimy kierować tylko do wychowawców grupy przed zajęciami ( do godz.9 ) lub po zajęciach przy odbiorze dziecka po godz. 17.
2. Dłuższe rozmowy dotyczące dziecka, jego zachowań dziecka, jego rozwoju, postępów, problemów mogą mieć miejsce w czasie umówionych konsultacji i spotkań, a w istotnych przypadkach – tylko wtedy, kiedy nie powoduje to przerwania zajęć z grupą i nie ogranicza możliwości sprawowania właściwej opieki nad dziećmi przez nauczyciela.
3. Wszystkie uwagi dotyczące pracy personelu oraz funkcjonowania Przedszkola należy zgłaszać osobom prowadzącym Przedszkole
4. Ze względu na specyfikę pracy z małym dzieckiem – niedopuszczalne jest rozwiązywanie wszelkich sytuacji konfliktowych i podnoszenie głosu w obecności dzieci.

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 §22

Niniejszy Statut określa zakres zadań nauczycieli i innych pracowników.
1. Liczbę nauczycieli zatrudnionych w danym roku szkolnym określają osoby prowadzące Przedszkole.
2. Nauczyciel wykonuje swoje obowiązki zgodnie z postanowieniami Ustawy o systemie oświaty, Kodeksu Pracy i ustawy Karta Nauczyciela oraz w oparciu o ustalony przez osoby prowadzące przedszkole na ich podstawie – zakres obowiązków nauczyciela.
3. Zasady powierzania opieki nad oddziałami poszczególnym nauczycielom i sposoby sprawowania tej opieki, zawarte są w & 21
niniejszego Statutu.
4. W Przedszkolu zatrudnia się również osoby nie będące nauczycielami.
5. Zakresy obowiązków osób nie będących nauczycielami, ustalają osoby prowadzące przedszkole w oparciu o obowiązujące zapisy Kodeksu Pracy i założeń niniejszego Statutu.

 

§23

1. Nauczyciel prowadzi pracę opiekuńczą, dydaktyczną i wychowawczą w powierzonym jego opiece oddziale – odpowiadając za zdrowie, bezpieczeństwo i tworzenie warunków harmonijnego rozwoju dzieci w nim ( oddziale ) się znajdujących – a także w pełni odpowiadając za jakość swojej pracy ( zakres obowiązków nauczyciela )
2. Nauczyciel współdziała z rodzicami ( opiekunami ) dzieci, w sprawach wychowania i nauczania – przekazując wiadomości o rozwoju i zachowaniu wychowanków, o przebiegu realizacji zadań programowych – poprzez :
a. informacje o zadaniach wynikających z realizowanego programu, a także z planu rozwoju placówki – na zebraniach,
b. informacje o realizowanych na bieżąco treściach programowych
c. konsultacje indywidualne,
d. uczestnictwo rodziców w zajęciach otwartych, uroczystościach, wystawach, festynach i itp.
3. Nauczyciel, odpowiedzialny za jakość realizowanej przez siebie pracy, wykorzystuje do jej planowania :
a. podstawę programową MENiS
b. przyjętą koncepcję i strategię pracy przedszkola
c. zatwierdzone i realizowane w przedszkolu programy autorskie
d. Plan Rozwoju Przedszkola i obowiązujące w przedszkolu strategie działania
e. ramowy rozkład dnia
f. szczegółowy rozkład dnia opracowany dla poszczególnych grup wiekowych
4. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie dziecka, jego środowiska rodzinnego w celu zoptymalizowania działań wspomagających rozwój, dokumentując tę pracę za pomocą :
a. różnego typu materiałów diagnostycznych
b. zapisów w dziennikach zajęć
c. zgromadzonych materiałów pomocniczych ( filmy, nagrania, zdjęcia, prace dzieci, itp. )
5. Nauczyciele współpracują ze sobą i ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, na zasadach zawartych w & 21, pkt. 3 niniejszego Statutu oraz zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 7.01.2003 roku oraz współpracują z innymi instytucjami realizującymi podobne cele w ramach stałego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności warsztatowych – dla podnoszenia jakości pracy świadczonych przez przedszkole usług opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.
6. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do wykonywania innych czynności poleconych przez osoby prowadzące przedszkole i wynikających z organizacji pracy placówki.

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 §24

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci od roku, w którym ukończyły 3 lata – do roku , w którym kończą 7 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Decyzje o przyjęciu podejmują osoby prowadzące Przedszkole, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności uzasadniające podjęcie takiej decyzji.
3. Dzieci w wieku 5 i 6 lat są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w placówce lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole. Decyzje o wyborze miejsca realizacji obowiązku przygotowania – podejmują rodzie ( opiekunowie ) dziecka.
4. Obowiązek , o którym mowa w pkt. 3 – rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lub 6 lat.
5. Rodzice ( opiekunowie ) dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym wyżej mowa, są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
6. Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego, mogą uczęszczać do przedszkola do 10 roku życia.
7. Nie spełnianie obowiązku rocznego przygotowania szkolnego podlega egzekucji administracyjnej w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1996 roku ( Dz. U. Nr 229 / 2005, poz. 1954 z późniejszymi zmianami ).
8. Przedszkole przyjmuje jako obowiązującą w toku pracy z dzieckiem zasadę jego pełnej podmiotowości – i związaną z tym normę indywidualnego nań oddziaływania, a także normatyw ochrony praw dziecka przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania jego godności osobistej.
9. W przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców ( opiekunów ), poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
10. W przedszkolu nie wolno podawać żadnych lekarstw, chyba że są to leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice ( opiekunowie ) dziecka zobowiązani są wówczas do złożenia pisemnej prośby do osób prowadzących Przedszkole o wydanie zgody na podawanie leku. Po otrzymaniu zgody leki mogą być podawane.
11. Do Przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe.
12. W przypadku zaobserwowania u dziecka przez personel przedszkola takich objawów jak : utrzymujący się kaszel, katar, wymioty, biegunka, to na wniosek osób prowadzących Przedszkole, wychowawcy grupy rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola. Brak takiego zaświadczenia powoduje nie przyjęcie dziecka do przedszkola do momentu ustania objawów.
13. Zasady bezpiecznego przebywania dzieci w przedszkolu zostały określone w osobnych regulaminach.

 

§ 25

1. Właściciele Przedszkola skreślają dziecko z listy wychowanków w przypadku gdy :
a. dziecko zagraża swoim zachowaniem – zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci – z wykorzystaniem następującej procedury :
ustalenie strategii działania wewnątrz grupy przez pracujących w niej nauczycieli, w celu zapobieżenia zagrożeniom
pozyskane opinii rodziców ( opiekunów )
zasięgnięcie opinii poradni wychowawczo – pedagogicznej
b. gdy rodzice ( opiekunowie ) nie przestrzegają obowiązującego w przedszkolu prawa wewnętrznego
c. gdy rodzice ( opiekunowie ) nie wywiązują się z terminowego regulowania obowiązujących w przedszkolu opłat – na zasadach zawartych w Umowie o świadczeniu usług
2. Ustala się także procedurę rozpatrywania skarg rodziców dotyczących spraw innych niż organizacyjna strona funkcjonowania Przedszkola.
Ma ona następujący przebieg :
a. podjęcie starań rozwiązania problemu wewnątrz grupy
b. powiadomienie osób prowadzących Przedszkole
c. ustalenie procedury postępowania wspólnie z zainteresowanymi rodzicami ( opiekunami )
d. przedstawienie problemu członkom Rady Pedagogicznej
3. Informację o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do Przedszkola przekazuje się rodzicom ( opiekunom ).

 

PRZEPISY KOŃCOWE

§26

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z przepisami.
2. Przedszkole posiada swoje logo.
3. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie dokonywane są na mocy zarządzeń właścicieli przedszkola.

 

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2014 roku.