^powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zgłoś nieobecność

zgloszenie 150x150

System powiadomień

Nadchodzące wydarzenia

18 Cze 2019
Gimnastyka korekcyjna i Spotkanie z Muzyką
...
19 Cze 2019
Gimnastyka korekcyjna
...
21 Cze 2019
Akademia plastyki
...
24 Cze 2019
Zajęcia edukacyjne z pieskami i joga
...
25 Cze 2019
Języka angielski
...
26 Cze 2019
Gimnastyka korekcyjna
...
27 Cze 2019
Języka angielski
...
28 Cze 2019
Akademia plastyki
...

Leki dla dzieci

Drodzy Rodzice przypominamy, że w przedszkolu nie ma możliwości podawania leków dzieciom.

Dziękujemy

 

copyright-trademark-logo

Prawa i obowiązki rodziców

1. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, także Konwencją o Prawach Dziecka rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) należy:

 • przestrzeganie statutu Przedszkola,
 • interesowanie się pracą Przedszkola poprzez czynny udział w ogólnych i grupowych zebraniach rodziców,
 • uzyskiwanie informacji dotyczących osiągnieć dydaktycznych i umiejętności współpracy dziecka z grupą rówieśników,
 • bieżące zapoznawanie się z treścią komunikatów i ogłoszeń zamieszczanych na tablicy ogłoszeń,
 • przestrzeganie rozkładu dnia, punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola, wcześniejsze (do godziny 8.20) powiadamianie nauczycieli w grupie o planowanym spóźnieniu się dziecka do Przedszkola,
 • dbanie o codzienną higienę i estetyczny wygląd dziecka,
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
 • respektowanie zarządzeń Dyrektora, uchwał Rady Pedagogicznej,
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 • terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu,
 • przekazywanie nauczycielom w grupach aktualnych numerów telefonów kontaktowych oraz bieżące informowanie nauczycieli o ewentualnych zmianach numerów telefonów,
 • informowanie nauczycieli o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu oraz niezwłoczne zawiadamianie o chorobach zakaźnych,
 • informowanie w formie pisemnej nauczycieli w grupie o alergiach pokarmowych w celu, w miarę możliwości wyeliminowania z jadłospisu produktów uczulających,
 • baczne zwracanie uwagi na swoje dziecko i nie przyprowadzanie do Przedszkola dziecka chorego, w trosce o zdrowie innych wychowanków i personelu opiekującego się dziećmi,
 • jak najszybsze odebranie dziecka z Przedszkola, po uzyskaniu informacji o nagłym pogorszeniu się stanu jego zdrowia,
 • dbałość o mienie Przedszkola.

3. Rodzice mają prawo do:

 • udziału w zajęciach adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych w celu obniżenia poziomu lęku(u dzieci i rodziców), obserwacji dzieci w kontaktach społecznych oraz konsultacji z nauczycielami i specjalistami pracującymi w Przedszkolu,
 • zapoznania się z zakresem treści programowych realizowanych w każdej grupie wiekowej, w celu utrwalania nawyków, umiejętności i wiadomości pomocnych           w osiągnięciu przez dziecko gotowości szkolnej; zakres treści programowych realizowanych w danym miesiącu w każdej grupie jest dostępny na tablicach ogłoszeń,
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem prowadzącym grupę,
 • uzyskiwania porad i wskazówek nauczycieli, logopedy i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczo-dydaktycznych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • udział w wycieczkach grupowych, w charakterze pomocników, opiekunów wspomagających pracę nauczycieli.

4. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko oraz określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.